CENA VLTAVA LABE MEDIA


Pravidla soutěže

1. Vyhlašovatel soutěže

VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČO 01440578 se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

2. Správce soutěže

ABF, a.s., IČO 63080575, se sídlem Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

3. Specifikace soutěže

Cena vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA, hlavního mediálního partnera veletrhu a kongresu FOR GASTRO & HOTEL 2018, pro podniky v oblasti gastronomie a hotelnictví.

Pravidla soutěže budou k nahlédnutí na webu http://kongresforgastro.cz/, v položce menu Soutěž.

Vyhlašovatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na http://kongresforgastro.cz/.

4. Termín soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky od 14. 5. 2018 do 10. 9. 2018.

5. Účastníci soutěže

Účastníky soutěže neboli soutěžícími jsou podniky z oblasti pohostinství, tj. stravovací a ubytovací provozy, kavárny, bary, cateringové služby apod., které spadají do jedné z kategorií soutěže a v době soutěže zašlou přihlášku na e-mail kongresforgastro@abf.cz. V přihlášce soutěžící uvedou:

a. Název podniku

b. Název provozovatele

c. Jméno, telefon a e-mail kontaktní osoby

d. Kategorii, do které se hlásí

e. Charakteristiku podniku s uvedením důvodů, proč by měl podnik cenu získat

Soutěžící se mohou do soutěže přihlásit sami nebo je mohou nominovat čtenáři titulů VLTAVA LABE MEDIA nebo odborná veřejnost.

Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze jedenkrát a v jedné kategorii.

Správce soutěže nebo vyhlašovatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který nespadá do jedné z kategorií a nebo poruší jakékoli z pravidel soutěže.

6. Kategorie soutěže

INOVACE

Kategorie pro všechny provozovny z oblasti HoReCa, které v roce 2017/2018 implementovaly zajímavou inovaci; například uvedení nových služeb a produktů, rekonstrukce objektu, nová komunikace podniku, změna brandingu apod.

KONCEPT

Kategorie pro všechny provozovny, které v roce 2017/2018 reprezentovaly výjimečný HoReCa koncept; například úspěšné podniky ve své oblasti, netradiční zaměření podniku, unikátní filozofie podnikání apod.

START-UP

Kategorie pro začínající podniky a nově připravované projekty z oblasti HoReCa, které začaly fungovat v roce 2017/2018 nebo se na otevření připravují a které jsou zajímavé svojí kreativitou, moderními trendy, vizemi a změřením na budoucnost oboru.

7. Vyhodnocení vítězů a udělování cen

Vítěze v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota vyhlašovatele.

V každé kategorii bude udělena jedna vítězná cena, která bude obsahovat:

a. Trofej (originální porcelánová trofej)

b. Inzertní prostor v titulech Deník 2019 a Gourmet 2019 v hodnotě 300 000,- Kč bez DPH

c. Roční předplatné časopisu Gurmet 2019

d. Roční VIP karta na všechny veletrhy ABF v roce 2019 pro 2 osoby

Zástupci vítězných podniků budou telefonem nebo e-mailem pozváni na galavečer kongresu FOR GASTRO & HOTEL 2018, který se bude konat dne 4.10.2018 od 19 hod. v PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9.

Vítězné podniky budou prezentovány v titulech VLTAVA LABE MEDIA, na sociálních sítích, na internetových stránkách http://kongresforgastro.cz/ a v souvisejících propagačních materiálech.

Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

8. Osobní údaje

Každý soutěžící:

a. dává vyhlašovateli a správci soutěže v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích vyhlašovatele a správce soutěže,

b. dává vyhlašovateli a správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu název podniku, název provozovatele, jméno a příjmení kontaktní osoby, e-mailová adresa a telefonní číslo, které vyhlašovateli a správci v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele a správce, a to na dobu nezbytně nutnou; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu název podniku, název provozovatele, jméno a příjmení kontaktní osoby, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách vyhlašovatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem, zejména správcem soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost Nařízení GDPR. Od tohoto data budete mít možnost uplatnit tato svá práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

a to prostřednictvím e-mailové adresy poverenec@abf.cz.

Stane-li se soutěžící výhercem, dává vyhlašovateli, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených vyhlašovatelem či správcem soutěže v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým vyhlašovatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

9. Facebook

Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků se soutěží souvisejících.

10. Kontakty

kongresforgastro@abf.cz

http://kongresforgastro.cz/